Yeah!Long Nhật
Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Đổi tên máy tính đơn giản

Đầu tiên từ màn hình nền Desktop bạn click phải chuột vào biểu tượng My Computer

Cửa sổ Control Panel\All Control Panel Items\System xuất hiện -> bạn tìm đến mục Chage settings
Cửa sổ System Properties Tại thẻ Computer Name -> Nhấn chọn mục Chage....

Tại thẻ Chage -> thay tên máy tại mục Computer Name -> Nhấn OK để hoàn thành

Vậy là bạn đã thay được tên máy tính.